Reklamačný poriadok

súvisiaci s článkom VI.  Záruka -  VOP

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov AdriaDekor a ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru: 

Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, rovnako ako v kamennom obchode. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa však na chyby spôsobené nešetrným, či nevhodným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Pri praní a čistení posteľnej bielizne rešpektujte pracie symboly uvedené výrobcom na etikete. 

Reklamáciu je možné uplatniť aj poštou. Náklady na dopravu k nám hradí zákazník a je povinný zabaliť tovar tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu. Zásielky zaslané na dobierku nebudú prijaté. Späť k zákazníkovi dopravu hradíme my. Vždy je potrebné pripojiť popis chyby, kópiu nákupného dokladu (dodacieho listu) a kontakt na Vás. Reklamačná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru na našu adresu.V prípade neoprávnenej reklamácie dodávateľ zašle tovar späť na náklady zákazníka.

Drobná zmena dezénu je vyhradená.

Zákazník si uplatňuje reklamáciu vypísaním reklamačného protokolu so svojimi údajmi, (ako je meno a priezvisko, presná adresa, názov tovaru s označením rozmerov a farby, počtom kusov, podrobným opisom závady, príp. presnejším opisom v ktorej časti tovaru sa nachádza poškodenie) a jeho odoslaním na mailovú adresu eshop@adriadekor.sk. Po obdržaní protokolu AdriaDekor najneskôr v nasledujúci pracovný deň telefonicky alebo prostredníctvom mailu prekonzultuje so zákazníkom spôsob vybavenia reklamácie. 

Ak si to povaha vady výrobku vyžaduje, AdriaDekor zabezpečí kuriéra na prevzatie tovaru od zákazníka a jeho doručenie na reklamačné konanie a po odstránení poruchy vrátenie tovaru zákazníkovi.

Doprava súvisiaca s vybavením reklamácie je spoplatnená podľa sadzobníka kuriérskej spoločnosti.

Poplatok za dopravu sa nevyberá v týchto prípadoch:

- ak bola obstarávacia cena tovaru vyššia ako 100,–€

- ak bude reklamovaný tovar doručený osobne do predajne AdriaDekor.

Zákazník je povinný tovar zabaliť primeraným spôsobom na bezpečnú prepravu, aby zabránil mechanickému poškodeniu alebo oddeleniu súčastí tovaru. Kuriérska spoločnosť má právo neprevziať zásielku, ak nie je primerane zabalená.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný si spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva,že predávajúci porušil jeho práva,spotrebiteľ má právo obratiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia  http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapisaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (v zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je doktnutá.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.