Obchodné podmienky

OBJEDNÁVKA A DORUČENIE ZÁSIELKY 

Pri zásielkach nad 50 EUR poštovné a balne neučtujeme!

Pre zásielky do 50 EUR sú podmienky doručovania nasledovné:

1.) Dobierka – doručená kuriérom cena poštovného a balného je 4,90 Eur s DPH, ak je tovar na sklade, bude Vám doručený do 24 hodín pri objednávke do 12-tej hodiny na vašu adresu, tovar a dopravu uhradíte kuriérovi pri prevzatí tovaru

2.) Dobierka – doručená poštou : cena poštovného a balného je 4,90 Eur s DPH, ak je tovar na sklade, bude Vám doručený do 5 pracovných dní.

3.) Platba prevodom na náš bankový účet: – doručenie kuriérom do 48 hodín po pripísaní platby na náš bankový účet, cena poštovného a balného je 4,90 Eur s DPH

4.) Platba prevodom na náš bankový účet: – doručenie Slovenskou poštou do 5 pracovných dní po pripísaní platby na náš bankový účet. Cena poštovného a balného je 4,90 Eur s DPH. Tovar je doručený buď na adresu príjemcu priamo, alebo je doručený na vašu poštu, kde si ho na základe výzvy, ktorú nájdete v poštovej schránke prevezmete. To či Vám balík doručí pošta priamo na vašu adresu, alebo či si musíte balík prevziať na pošte záleží od pošty v mieste doručenia.

5.) Osobný odber vždy v pracovných dňoch od 9 do 17:00 a v sobotu od 9 do 12:00 hod., alebo po dohovore na telefónnom čísle 052 23 88 718, na adrese predajne Nám. sv. Mikuláša 11, Stará Ľubovňa  - Bez poplatku

                 

Pravidla doručovania:

Zásielka Vám bude odoslaná na Vami uvedenú adresu, štandardne kuriérskou službou, pri dobierke uhradíte za zásielku kuriérovi.
O odoslaní balíka budete informovaný formou e-mailu alebo telefonicky a prostredníctvom evidencie objednávok a svojho prístupového hesla môžete doručovanie zásielky odoslanej prostredníctvom kuriérskej služby sledovať.

                

Doručenie:

Doručenie prebehne v pracovných dňoch zvyčajne v čase pracovnej doby. Ak nebude oznámená zásielka doručená a ani neobdržíte vyrozumenie o uložení zásielky, kontaktujte nás, na bezplatnom tel. čísle uvedenom v hornej lište. 

                

Prevzatie tovaru:

Zákazník alebo príjemca tovaru má povinnosť prekontrolovať neporušenosť obalu, či zásielka nevykazuje viditeľné znaky poškodenia a neporušenosť plombovacej pásky . Zákazník by mal vo svojom vlastnom záujme prekontrolovať správnosť dodaného tovaru a v prípade nezrovnalostí prevzatie zásielky odmietnuť, alebo dopravcu požiadať o doručenie ďalší pracovný deň a medzitým problém konzultovať operátorom eshopu AdriaDekor. V opačnom prípade sa vystavuje nebezpečiu zbytočných prieťahov pri riešení prípadného problému. V prípade zistenia poškodenia alebo inej nezrovnalosti po prevzatí zásielky je zákazník povinný okamžite kontaktovať dodávateľa.

Ak zákazník s tovarom nieje spokojný a rozhodne sa ho vymeniť, pri doručení vymeneného tovaru mu bude účtovaná cena dopravy, podľa aktuálneho cenníka kuriérskej služby.

V prípade že zákazník bezdôvodne neprevezme tovar doručený poštou alebo kuriérom, bude mu vyúčtovaná faktúra so sumou poštovného a balného. 

Záruka vrátenia peňazí 

Reklamácia poškodenej zásielky alebo tovaru

Zákazník má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov AdriaDekor a ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru: 

Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, rovnako ako v kamennom obchode. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa však na chyby spôsobené nešetrným, či nevhodným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Pri praní a čistení posteľnej bielizne rešpektujte pracie symboly uvedené výrobcom na etikete. 

Reklamáciu je možné uplatniť aj poštou. Náklady na dopravu k nám hradí zákazník a je povinný zabaliť tovar tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu. Zásielky zaslané na dobierku nebudú prijaté. Späť k zákazníkovi dopravu hradíme my. Vždy je potrebné pripojiť popis chyby, kópiu nákupného dokladu (dodacieho listu) a kontakt na Vás. Reklamačná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru na našu adresu.V prípade neoprávnenej reklamácie dodávateľ zašle tovar späť na náklady zákazníka.

Drobná zmena dezénu je vyhradená.

Zákazník si uplatňuje reklamáciu vypísaním reklamačného protokolu so svojimi údajmi, (ako je meno a priezvisko, presná adresa, názov tovaru s označením rozmerov a farby, počtom kusov, podrobným opisom závady, príp. presnejším opisom v ktorej časti tovaru sa nachádza poškodenie) a jeho odoslaním na mailovú adresu eshop@adriadekor.sk. Po obdržaní protokolu AdriaDekor najneskôr v nasledujúci pracovný deň telefonicky alebo prostredníctvom mailu prekonzultuje so zákazníkom spôsob vybavenia reklamácie. 

Ak si to povaha vady výrobku vyžaduje, AdriaDekor zabezpečí kuriéra na prevzatie tovaru od zákazníka a jeho doručenie na reklamačné konanie a po odstránení poruchy vrátenie tovaru zákazníkovi.

Doprava súvisiaca s vybavením reklamácie je spoplatnená podľa sadzobníka kuriérskej spoločnosti.

Poplatok za dopravu sa nevyberá v týchto prípadoch:

- ak bola obstarávacia cena tovaru vyššia ako 100,–€

- ak bude reklamovaný tovar doručený osobne do predajne AdriaDekor.

Zákazník je povinný tovar zabaliť primeraným spôsobom na bezpečnú prepravu, aby zabránil mechanickému poškodeniu alebo oddeleniu súčastí tovaru. Kuriérska spoločnosť má právo neprevziať zásielku, ak nie je primerane zabalená.

Úplne znenie - Všeobecných obchodných podmienok

Všeobecné obchodné podmienky, divízie Adriadekor, spoločnosti TIS Slovakia, s.r.o., pri prevádzkovaní predajne bytového textilu Adriadekor i internetového obchodu www.adriadekor.sk.

Článok I.   Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatvorených kúpnych zmluvách medzi spoločnosťou TIS Slovakia, s.r.o., IČO: 36470066,  zapísanou v Obchodnom registri OS Prešov, oddiel: Sro, vl. číslo:12519/P, ďalej ako predávajúcim a kupujúcim - zákazníkom alebo užívateľom internetových stránok www.adriadekor.sk, ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru v predajni a na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.adriadekor.sk. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých uzatvorených kúpnych zmlúv  medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru v predajni a na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.adriadekor.sk, s ktorými kupujúci potvrdením a odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí.

Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) predávajúceho, Reklamačným poriadkom  zverejneným na www.adriadekor.sk a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka v jeho platnom znení.

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim podľa § 588 a nasl. v spojení s § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorej predmetom je kúpa  a predaj tovaru ponúkaného predávajúcim v predajni a na internetovej stránke predávajúceho www.adriadekor.sk (ďalej len "tovar") uzavretá v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok.

Na kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania, sa nevzťahujú ustanovenia o záruke, vrátení tovaru a o odstúpení od zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, ani ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

Všetky ponuky divízie Adriadekor, spoločnosti TIS Slovakia, s.r.o. sú nezáväzné.

Článok II. -  Objednávky tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Elektronickú objednávku tovaru kupujúci urobí vyplnením elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho www.adriadekor.sk (ďalej len "objednávka").

Kupujúci pravdivo vyplní všetky údaje uvedené v objednávke spôsobom určeným na internetovej stránke www.adriadekor.sk. Kupujúci potvrdí a odošle objednávku tlačidlom ,,Odoslať". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, najmä dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež čas a spôsob dodania.

Kupujúci je viazaný odoslanou objednávkou až okamihom potvrdenia (ďalej len „akceptácia“) objednávky kupujúceho predávajúcim.

Akceptáciu objednávky predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú vo vyplnenom formulári objednávky.

V potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim, budú uvedené tieto informácie: 

identifikácia kupujúceho a predávajúceho (fakturačná a dodacia adresa),

číslo objednávky,

dátum objednávky,

názov, druh a množstvo objednaného tovaru a kúpna cena tovaru,

náklady na dodanie tovaru,

celková kúpna cena obsahujúca DPH a všetky náklady,

spôsob dodania,

predpokladný termín dodania.

V prípade, že si pri potvrdení objednávky kupujúci zvolí platbu na faktúru, zaväzuje sa uhradiť kúpnu cenu a cenu dopravy na základe zálohovej faktúry najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, pričom kúpna cena sa považuje za zaplatenú dňom jej pripísania na bankový účet predávajúceho v sume uvedenej na zálohovej faktúry.

Ak si kupujúci zvolí dodanie tovaru a platbu na dobierku, predavajúci pošle kupujúcemu na email uvedený pri potvrdení objednávky avízo o odoslaní a hodnote zásielky. Kupujúci sa potvrdením objednávky zaväzuje avízovanú zásielku prevziať a uhradiť doručujúcemu kurierovi alebo pošte.

Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom pripísania celej kúpnej ceny a ceny dopravy na bankový účet predávajúceho.

Predávajúci je vždy oprávnený žiadať od kupujúceho autorizáciu teda ďalšie potvrdenie objednávky, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom v lehote určenej predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu kupujúcemu v prípade zjavnej chyby týkajúcej sa najmä ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že mu spoločnosť TIS Slovakia, s.r.o. poskytla všetky informácie o kupovanom tovare v zmysle § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. tak, aby sa kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku písomne (adresa spoločnosti), v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že kupujúci zruší objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota, spoločnosť TIS Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a tieto si započítať proti uhradenej kúpnej cene, pričom paušálna výška týchto nákladov je 20,00 €.

Spoločnosť TIS Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť najmä v prípadoch, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho s kupujúcim o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 15 dní odo dňa pokusu o uzatvorenie dohody, na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Článok III. -  Cena a platobné podmienky

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim a obdržal zálohovú faktúru, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu vrátane ceny dopravy, podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok, platnú v čase potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci je viazaný výškou ceny tovaru uvedenej na jeho portáli www.adriadekor.sk odo dňa doručenia akceptácie kupujúcemu, najneskôr do dňa splatnosti zálohovej faktúry.

Kúpna cena za tovar a cena dopravy, je cena uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.adriadekor.sk v čase potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH. Do kúpnej ceny nie je zahrnutá cena dopravy tovaru do miesta určeného kupujúcim. Ceny dopravy tvorí osobitnú položku zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim kupujúcemu.

Kúpnu cenu vrátane ceny dopravy uhradí kupujúci predávajúcemu prevodom na bankový účet predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry, alebo v hotovosti v sídle predávajúceho, alebo prostredníctvom platobnej karty, alebo dobierkou.

Faktúra, na kúpnu cenu a cenu dopravy, vystavená predávajúcim, ktorá bude zaslaná kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list s potvrdením o prípadných závadach v priloženom preberacom protokole.

Zľavu pre registrovaných zákazníkov poskytujeme, ak registrovaný zákazník má aktuálne údaje, zadaný e-mail a potvrdí odber noviniek.

Zľava bude vyčíslená pri splnení týchto podmienok pri nákupe v košíku a na faktúre. Zľava pre registrovaných zákazníkov sa neuplatní na tovar,  ak zákazník nakúpi tovar, ktorého akciová alebo výpredajová cena má zľavu vo vyššej hodnote ako je zákaznícka zľava. T.j. uplatňuje sa vždy len vyššia zľava.

Článok IV. - Dodacia lehota

Lehota dodania objednaného tovaru sa riadi vyhlásením predávajúceho na internetovej stránke www.adriadekor.sk pri príslušnom tovare. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni. V prípade, ak predávajúci túto lehotu neuvedie, má sa za to, že dodacia lehota je 30 kalendárnych dní.

Dodacia lehota začína plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy t.j. úplným zaplatením kúpnej ceny a ceny dopravy na bankový účet predávajúceho, teda pripísaním celej kúpnej ceny a ceny dopravy na bankový účet predávajúceho.

V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie).

Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

Dodacia lehota sa primerane predlžuje o dobu, počas ktorej trvali najmä nasledujúce okolnosti ju spôsobujúce: Predovšetkým pracovné nepokoje prebiehajúce podľa zákona — štrajky a prerušenia práce. Ďalej pôsobenie vyššej moci, okolností ako vojna, teroristický útok alebo iné nepredpokladané udalosti mimo dosahu spoločnosti TIS Slovakia, s.r.o., ktoré sa nedajú prekonať bežným úsilím, pokiaľ tieto dokázateľne majú vplyv na dodávku tovaru.

Článok V. - Podmienky dodania tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny a ceny dopravy.

Nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo náhodného zníženia kvality tovaru alebo jeho sučasti, prechádza na kupujúceho okamihom odoslania tovaru predávajúcim kupujúcemu.

Kupujúci je povinný zaslaný tovar prebrať. Prípadné závady tovaru zaznačiť a opísať v preberacom protokole, ktorý kupujúci podpíše, v opačnom prípade sa má za to, že tovar je bez závad.

Kupujúci nie je oprávnený nepodpísať preberací protokol z neopodstatnených dôvodov.

V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou, táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu.

Cena za dodanie tovaru je uvedená v zálohovej faktúre.

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať a v prípade akýchkoľvek vád tieto pred prevzatím, oznámiť prepravcovi a predávajúcemu. Kupujúci podpísaním faktúry a preberacieho protokolu potvrdzuje, že zásielka bola doručená bez závad, riadne a včas. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list bude priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovar riadne skontrolovať a všetky nedostatky nahlásiť prepravcovi a predávajúcemu, a to ešte pred potvrdením prevzatia. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

V prípade, ak kupujúci odmietne podpísať preberací protokol, tovar mu nebude vydaný.

Článok VI. - Záruka

Záruku na tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak nie je v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami alebo pôsobením iných javov.

Kupujúci uplatní reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru na svoje náklady, spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi na nasledovnú adresu skladu predávajúceho: TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613, 06401 Stará Ľubovňa

K reklamovanému tovaru kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Kupujúci sa zaväzuje reklamovaný tovar odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. vrátane jeho príslušenstva.

Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Článok VII. - Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od uzavretej zmluvy písomne odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby písomné oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Kupujúci je povinný tovar vrátiť odoslaním tovaru na nasledovnú adresu skladu predávajúceho: TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613, 06401 Stará Ľubovňa, pričom tovar odoslaný na dobierku sa považuje za nesplnenie povinnosti vrátiť tovar predávajúcemu, a teda nebude predávajúcim prevzatý. Takýto tovar bude kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť.

Ak kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.

Predávajúci vrátený tovar riadne skontroluje a zistí možné poškodenia alebo iné vady spôsobené kupujúcim. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní odo dňa písomného doručenia odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy, a to prevodom na účet kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, predávajúci má právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať proti kúpnej cene.

Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

Článok IX - Ochrana osobných údajov

Ak poskytnuté povinné údaje v objednávke zákazníka obsahujú osobné údaje zákazníka v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), kupujúci (zákazník) potvrdením objednávky zároveň poskytuje predajcovi súhlas s ich spracúvaním. Tento súhlas poskytuje zákazník predajcovi v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnopredajného vzťahu týkajúceho sa konkrétnej objednávky resp. v rozsahu poskytovania marketingových informácií pre zákazníka, ak o to v objednávke požiadal a to počas celej doby platnosti tejto služby.

Predajca vyhlasuje, že spracúvanie, ochranu a likvidáciu takto poskytnutých osobných údajov zákazníka vo vlastnom informačnom systéme pre dohodnutý účel bude uskutočňovať v zmysle ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov - celé znenie si môžete prečítať na stránke Ochrana osobných údajov.

Článok X - Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.adriadekor.sk.

Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň potvrdenia objednávky predávajúcim.

Kupujúci splnomocňuje predávajúceho na verifikáciu informácií o jeho kreditnej karte u subjektu, ktorý túto kartu vydal.

Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu.

Predávajúci má právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok s tým, že dňom zverejnenia nových Všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke predávajúceho www.adriadekor.sk, predošlé Všeobecné obchodné podmienky strácajú platnosť a účinnosť.

 Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu    -   www.adriadekor.sk.